Regulamin

Table of contents

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BAD.PL

§ 1 POJĘCIA:


1. Słowniczek pojęć użytych w regulaminie:
SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem http://bad.pl. Kontakt możliwy ze sklepem jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@bad.pl, pisemnie pod adresem ul. Augustówka 21, 02-981 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 510 140 300 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17, w piątki w godzinach 9-16.
FIRMA lub SPRZEDAWCA – przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest Unique M. Leszewicz spółka jawna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353491, numer NIP: 5213560659, REGON: 142356190 z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Augustówka 21,
ADRES - ul. Augustówka 21, 02-981 Warszawa,
ADRES ODBIORU - ul. Zawodzie 26, 02-981 Warszawa,
RACHUNEK BANKOWY - 76 1910 1048 2787 7198 7642 0001 (Deutsche Bank Polska),
RACHUNEK BANKOWY EURO - PL 49 1910 1048 2787 7198 7642 0002 EURO,
RACHUNEK DANKOWY USD - PL 22 1910 1048 2787 7198 7642 0003 USD,
SWIFT - DEUTPLPX,
CENA - Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki,
TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem,
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,
REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu  ERAKIETY, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną,
KONTO - prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu BAD;
KLIENT - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez BAD na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne powyżej 13 roku życia, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
2. Wszelkie terminy wskazane w treści Regulaminu są dniami roboczymi.


§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.


1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu http://bad.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „nowe konto”, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.
3. Konto Klienta może zostać usunięte na wniosek Klienta przesłany pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sklepu. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.
4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie pod adresem wskazanym wyżej lub poprzez e-mail na adres sklep@bad.pl.
6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).


§ 3 PRZEDMIOT UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM.


Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku (Towary). Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.


§ 4 DOSTĘPNOŚĆ


Oferta prezentowana w Sklepie jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy oferowany produkt został wcześniej sprzedany a informacja o tym nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji zamówienia.


§ 5 RABATY


Rabaty kuponów promocyjnych nie mogą być sumowane z:
1.    rabatami innych kuponów promocyjnych,
2.    rabatem zarejestrowanego użytkownika.


§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie oraz poprzez e-mail.
2. Klienci Sklepu dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się. W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz zamówienia.
3. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 3 dni, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie, wyboru sposobu wysyłki i wyboru zapłaty ceny za Towar. Termin realizacji zamówienia nie dotyczy towarów realizowanych na zasadach przedsprzedaży
5. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem). W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.


§ 7 KOSZTY PRZESYŁKI


1. Koszt przesłania zamówionego Towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki oraz od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen firm kurierskich.
2. Przesyłki kurierskie realizowane są za pośrednictwem firmy GLS:
- Przesyłka standardowa GLS - 12 zł
- Przesyłka pobraniowa GLS - 14 zł
3. W sklepie istnieje również forma odbioru osobistego. Po otrzymaniu informacji mailowej odbioru zamówionych produktów można dokonać pod Adresem Odbioru.


§ 8 PŁATNOŚĆ


Pobranie
W przypadku płatności za pobraniem należy zapłacić gotówką kurierowi.
Przelew Bankowy
Przy wyborze formy płatności „Przelew bankowy”, kwotę należności za zamówienie należy przelać na Rachunek Bankowy.
Przelew online
Przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24.pl
Godziny w jakich można korzystać z przelewów online
Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.


§ 9 DOSTAWA


Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów pod ADRESEM ODBIORU.


§ 10  Prawo odstąpienia od umowy.


1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez stronę Sklepu. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 1225). Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).


§ 10.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej przed dniem 25 grudnia 2014 r.


1. Klient, który zawarł umowę przed dniem 25 grudnia 2014 r. może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Termin uważa się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wyśle listem poleconym na adres Sprzedawcy ww. oświadczenie. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Klient i Sprzedawca obowiązani są do zwrotu świadczeń, które otrzymali. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, z tym że świadczenie Sprzedawcy zostanie zwrócone po uprzednim zwróceniu świadczenia przez Klienta. Sprzedawca zwróci cenę w sposób, w jaki została uiszczona przez Klienta. Klient powinien zwrócić rzecz w sposób, który gwarantuje bezpieczeństwo i nienaruszalność jego przewozu.   
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.


§ 10.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej od dnia 25 grudnia 2014 r.


1. W przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta, z zastrzeżeniem § 11.2 ust. 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


§ 11 REKLAMACJE


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121).  Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.
3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 7 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Formularz reklamacji


§ 12 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE


W chwili obecnej nie realizujemy wysyłek towaru za granicę.


§ 13 DANE OSOBOWE KLIENTÓW


Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.


§ 14 Przetwarzanie danych osobowych.


1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz.
1182).
2. Administratorem danych osobowych jest Unique M. Leszewicz spółka jawna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353491, numer NIP: 5213560659, REGON: 142356190 z siedzibą w Warszawie (02-981), ul. Augustówka 21.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.


§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące Konto oraz hasło Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie strony rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). Od 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
4. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej pod adresem ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixelpixelpixelpixel